GİB: Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemleri Duyurusu (08.06.2023)

6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Bakanlığımızca Mücbir Sebep Hali İlan Edilen...
ayrıntılar için tıklayın


2022 Yılı Yevmiye Defteri'nin Kapanış Onayı'nın (Tasdiki'nin) Son Günü: 03 Temmuz 2023 (05.06.2023)

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64 /3. maddesine göre; YEVMİYE DEFTERİ'NİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ)...
ayrıntılar için tıklayın


e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru (01.06.2023)

Bilindiği üzere, e-Beyanname sistemine beyanname ve bildirimlerin verilme sürelerinin son günlerinde çalışan sayıları...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Sirküleri/157 (29.05.2023)

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması...
ayrıntılar için tıklayın


Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2023)

16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının...
ayrıntılar için tıklayın


Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2023)

30/3/2015 tarihli ve 29311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat...
ayrıntılar için tıklayın


Yapılandırma ve Matrah Artırımı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı (26.05.2023)

Yayımlanan 7300 sayılı CK ile 7440 sayılı Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Maddeleri ile 10. Maddesinin üçüncü...
ayrıntılar için tıklayın


7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresinin (26.05.2023)

26/5/2023 tarihli, 32202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Sosyal Güvenlik...
ayrıntılar için tıklayın


Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (26.05.2023)

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan...
ayrıntılar için tıklayın


SGK: Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru (24.05.2023)

5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Sirküleri/156 (18.05.2023)

02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Sirküleri/155 (15.05.2023)

17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum...
ayrıntılar için tıklayın


SGK: Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında (12.05.2023)

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle afet...
ayrıntılar için tıklayın


Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği (12.05.2023)

Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan/sağlanacak olan sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyulan...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Duyuru: 2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatılması (11.05.2023)

25/4/2023 tarihli ve VUK-154/2023-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2/5/2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken...
ayrıntılar için tıklayın


Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18) (10.05.2023)

Bu Tebliğin amacı, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun...
ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/142, K: 2023/32 Sayılı Kararı (04.05.2023)

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Levhası 31/Mayıs /2023 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (02.05.2023)

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI...
ayrıntılar için tıklayın


2023/Mart Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (26.04.2023)

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 25/4/2023 tarih, VUK-154/ 2023-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı (25.04.2023)

25 Nisan 2023 tarihli ve 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; - 26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi...
ayrıntılar için tıklayın