Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru (05.08.2022)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken kurum...
ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı (02.08.2022)

İTİRAZIN KONUSU: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın


2022 Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları (01.08.2022)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55'inci ve geçici 1'inci maddesinin dördüncü fıkrası...
ayrıntılar için tıklayın


2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları (01.08.2022)

Stratejik yönetim ve planlama yaklaşımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri haline getiren 5018 sayılı Kamu Mali...
ayrıntılar için tıklayın


Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesinin Şekil ve Muhtevası Değiştirildi (27.07.2022)

26/09/1981 tarihli ve 17560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde...
ayrıntılar için tıklayın


5520 Geçici 14 üncü Maddesi Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisna (Karar Sayısı: 5872) (27.07.2022)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların...
ayrıntılar için tıklayın


26 Temmuzda Verilmesi Gereken KDV MuhSGK ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 29.07.2022 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır (26.07.2022)

Konusu: 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) (23.07.2022)

24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) (23.07.2022)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma...
ayrıntılar için tıklayın


Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14) (21.07.2022)

Bu Tebliğde, 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın


Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:13) (21.07.2022)

Bu Tebliğde, 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın


Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) – Tecil Faizi Oranı (21.07.2022)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden...
ayrıntılar için tıklayın


6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801) (21.07.2022)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı...
ayrıntılar için tıklayın


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60 (20.07.2022)

2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın


01.07.2022-31.12.2022 Döneminde Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler (07.07.2022)

01/07/2022 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 215,70.-TL Aylık 6.471,00 TL, net 5.500,35TL olarak...
ayrıntılar için tıklayın


Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (07.07.2022)

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri...
ayrıntılar için tıklayın


Yeni Varlık Barışı Yürürlüğe Girmiştir (05.07.2022)

5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda...
ayrıntılar için tıklayın


2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir (04.07.2022)

01/07/2022 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7417 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 64 üncü maddesi ile 5510 sayılı..
ayrıntılar için tıklayın


Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.07.2022)

1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) Uygulaması Hakkında (30.06.2022)

22/1/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde Değişiklik Yapılmasına...
ayrıntılar için tıklayın